LNG Nedir?

  • Doğal gaz, atmosfer basıncında, -162°C ye kadar soğutulduğunda yoğunlaşarak sıvı faza geçer ve “Sıvı Doğal Gaz” (LNG) olarak adlandırılır.
  • Doğal gazın hacmi, gaz fazından sıvı faza geçerken yaklaşık 600 kat küçülür.
  • Bu sayede yüksek miktardaki doğal gaz, düşük basınçlar altında hacmi 600 kez küçültülerek sıvı halde saklanabilmektedir. Bu durum, doğal gazın boru hatları ile taşınmasının teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve kamyon tankerler ile nakliyesini uygun hale getirmektedir.
  • LNG‘nin sıvı fazının özgül ağırlığı 0,46’dır. Yani ağırlığı suyunkine göre yaklaşık yarısıdır. Geometrik hacmi 1 m³ (1.000 lt) olan bir kaba doldurulan LNG nin ağırlığı 460 kg’dır.
  • LNG renksizdir, kokusuzdur, zehirli değildir, korozif özelliği yoktur.
  • LNG‘nin gaz halinin hava içindeki karışım oranı %5 ile %15 arasında yanıcı ve parlayıcıdır.
  • LNG, esas olarak %90 civarında bir oranda metandan (CH4) oluşur.
  • Metan haricinde etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H10) ağırlıklı olmak üzere diğer hidrokarbonları da ihtiva eden bir yakıt türü olan LNG, sıvılaştırma prosesi esnasında içindeki oksijen, karbondioksit, kükürt bileşenleri ve sudan arındırıldığı için boru hattı doğal gaza göre daha saf ve yüksek verimli bir yakıttır.

Gaz Grupları nelerdir?

 

IEC ve EN gazları iki patlama grubuna ayırmış ve metan gazını (grizulu madenleri) I.gruba

dahil etmiştir. Diğer bir söz ile EN maden sanayi ile diğer sanayi dallarını ayırmıştır.

Patlama Grubu I : Metan

Patlama Grubu Iı A : Propan, Bütan, Aseton, Kereson, Hexan, Trimat, Hylamin, Vs..

Patlama Grubu Iı B : Etilen, Karbon Monoksit, Hidrojen Sülfit, Etil-, -Metil, -Eter, Vs..

Patlama Grubu Iı C : Hidrojen, Asetilen ve karbon, di sülfit

Hidrazin gazı nedir?

 

R.G. 24.12.1973 – 14752 yayımlanan 7/7551 sayılı “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” Çizelge 1’de Hidrazin ile ilgili olarak işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen azami miktar 1 ppm ya da 1,3 mg/m3 bilgisi yer alıyor.

 

GHS sınıflandırılması “TEHLİKE” (DANGER)

H226 : sıvı ve buhar halde yanıcıdır

H301 : yutulursa zehirleyicidir

H331 : ciltle temasta zehirleyicidir

H314 : ciddi cilt yanıklarına ve göz tahribatına neden olur

H317 : alerjik cilt tepkimelerine neden olabilir

H331 : solunursa zehirleyicidir

H350 : kansere neden olabilir

H410 : uzun süreçte sucul ortam için çok zehirleyicidir

 

CAS No.: 302-01-2

EC No.: 206-114-9

 

 

SESSİZ HASTALIK – CO (KARBON MONOKSİT) ZEHİRLENMESİ NEDİR

 

“Sessiz hastalık” olarak adlandırılır ve bazen de “sinsi ve sessiz bir katil” olur. Karbon monoksit (CO), herkesce tanınan, yüksek konsantrasyonlarda insanı birkaç dakika içinde öldürebilen bir gazdır. Birçok kimyasal maddenin aksine, karbon monoksitin ayırt edici hiçbir kokusu, tadı veya görünümü yoktur. Ne yazık ki, CO zehirlenmesi belirtileri – mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi – soğuk algınlığı veya mide gribi gibi diğer olağan yaygın hastalıklarınkine benzediklerinden kolayca yanlış teşhislere neden olabilirler.

Nasıl zehirler: Okumaya devam et SESSİZ HASTALIK – CO (KARBON MONOKSİT) ZEHİRLENMESİ NEDİR