Malkoçoğlu Kimdir ?

Malkoçoğlu Kimdir

Malkoçoğulları,Adı Malkoç Bey olan ve 1. Murat ve Yıldırım Bayezıt zamanında Balkan ülkelerine yapılan akınlarda görev yapmış, Amasya kökenli bir akıncı beyinin soyundan gelen aile mensuplarına verilen addır. Malkoçoğulları 14. – 15. ve 16. yüzyıllarda Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid devirlerinde yaşamış ve özellikle Rumeli’de yaptıkları başarılı akınlarla tanınmışlardır.

Malkoç Bey Okumaya devam et Malkoçoğlu Kimdir ?

Pargalı Damat İbrahim Paşa Kimdir?

Pargalı Damat İbrahim Paşa ve elçileri gösteren bir minyatür
Pargalı Damat İbrahim Paşa (1493-15 Mart 1536) Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1523-1536 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
Bugün Yunanistan’da kalan Parga yakınlarındaki bir köyde doğdu. 6 yaşında İstanbul’a getirildi. Kanuni’nin şehzadeliği sırasında Manisa’da onun maiyetinde bulundu. Kanuni İbrahim Paşa’yla beraber yemek yer, yan yana konmuş yataklarda beraber yatar kalkardı.Kanuni padişah olduktan sonra onunla birlikte İstanbul’a geldi ve Osmanlı Devletinde çeşitli görevlerde bulundu. Okumaya devam et Pargalı Damat İbrahim Paşa Kimdir?

Şükri-i Bitlisi Kimdir?

Şükri-i Bitlisi 16. yüzyılda yaşamış tarihçi, şair, ilmiye sınıfı mensubu.

Bitlisli olan Şükrî, I. Selim’in tahta çıkmasıyla İstanbul’a gelmiş ve ona bir kaside sunmuş bunun sonucunda Yavuz’un özel meclisine girmiştir. Bu kasideden dolayı padişah tarafından Diyarbakır taraflarında belli bir toprak parçasıyla ödüllendirilmiştir. Dulkadiroğlu Beyliği’nin ele geçirilmesinden sonra beyliğe tayin edilen Şehsüvaroğlu Ali Bey’in hizmetine girmiş ve kendisine hocalık yapmıştır. Ayrıca kadılık, müftülük ve müderrislik gibi resmi vazifeler yapmıştır.

Şükri-i Bitlisi, I. Selim ile İran, I. Süleyman ile de Belgrad ve Rodos seferlerine katılmıştır. Şairin ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. En iyi bilinen eseri Selimname’dir. Ayrıca yine 16. yüzyılda yaşamış olan Gelibolulu Mustafa Ali; Şükr-i Bitlisi’nin Selimnâme adlı eserinin beğenilmesi üzerine kendisinden bir de Süleymannâme yazmasının istenmişse de şairin eseri tamamlayamadan vefat ettiğini belirtir.

Şükri-i BitlisiVikipedi, özgür ansiklopediŞükri-i Bitlisi 16. yüzyılda yaşamış tarihçi, şair, ilmiye sınıfı mensubu.Bitlisli olan Şükrî, I. Selim’in tahta çıkmasıyla İstanbul’a gelmiş ve ona bir kaside sunmuş bunun sonucunda Yavuz’un özel meclisine girmiştir. Bu kasideden dolayı padişah tarafından Diyarbakır taraflarında belli bir toprak parçasıyla ödüllendirilmiştir. Dulkadiroğlu Beyliği’nin ele geçirilmesinden sonra beyliğe tayin edilen Şehsüvaroğlu Ali Bey’in hizmetine girmiş ve kendisine hocalık yapmıştır. Ayrıca kadılık, müftülük ve müderrislik gibi resmi vazifeler yapmıştır.Şükri-i Bitlisi, I. Selim ile İran, I. Süleyman ile de Belgrad ve Rodos seferlerine katılmıştır. Şairin ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. En iyi bilinen eseri Selimname’dir. Ayrıca yine 16. yüzyılda yaşamış olan Gelibolulu Mustafa Ali; Şükr-i Bitlisi’nin Selimnâme adlı eserinin beğenilmesi üzerine kendisinden bir de Süleymannâme yazmasının istenmişse de şairin eseri tamamlayamadan vefat ettiğini belirtir.

Kaynak: Vikipedi, özgür ansiklopedi

İdris-i Bitlisi Kimdir?

İdris-i Bitlîsî’ veya Bitlisli İdris (d. 1452-57 – ö. 1520), Kürt siyasetçi ve Osmanlı devlet adamı.

Mevlana Hüsameddin Ali-ül Bitlisî’nin oğlu, Ebul Fadl Mehmet Efendi’nin babasıdır. Bitlis’te doğmuştur, bundan ötürü Bitlisî lâkabı ismine eklenmiştir. Doğum tarihi hakkında çeşitli görüşler vardır.

Babası gibi bir süre Akkoyunlu Devleti’ne hizmet etmiştir. Vefatına kadar Uzun Hasan’ın hizmetinde bulunmuş; ardından 1490 senesine kadar Uzun Hasan’ın oğlu Yakup Bey’in divan hizmetinde bulunmuştır. Osmanlı padişahı II. Bayezid tarafından İstanbul’a davet edilmiş bu takiben İstanbul’a gitmiştir. Özellikle I. Selim döneminde Osmanlı siyasetinde aktif bir rol oynamıştır. Çaldıran Muharebesi’nden sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu vilâyetlerinin savaş olmaksızın Osmanlı yönetimine geçmesi için görevlendirilmiş ve bunda başarılı olmuştur.

İdris-i Bitlisinin Safevilerin kontrolündeki Doğu Anadolu toprakların Osmanlı Devletine katılmasında önemli rolu oldu. 16. yuzyılda bölgede ana güç olan Safeviler ve Osmanlıların arasındaki ihtilâflar sonucu 1514 yılında I. Selim ordusu ile Safevi topraklarına girdi ve Kürtleri Osmanlı safında yer almaya teşvik etmek için İdris-i Bitlisîyi bölgeye yolladı. Kürtlerin önce Akkoyunlular, sonra ise Safeviler ile olumsuz ilişkileri olmuş ve bu sebepten İdris-i Bitlisi bölgedeki Kürt topluluklarının çoğunluğunun desteğini almayı başardı.

Çaldıran Muharebesinde Sefevileri yenen Osmanlı Ordusu Tebriz’e girdi, fakat bir hafta sonra I. İsmail taraftarları ile meskun bir bölgede kalmasını tehlikeli bulan I. Selim, Tebriz’i terk edip once Nahçivan yoluyla Karabağ’a, daha sonra ise Batı Anodoluya çekilmek zorunda kaldı. Bu ara I. İsmail de ordusunu toparlayarak Tebriz’e döndü ve Karahan’ı Diyarbakır valisi tayin etti.

Kürt beylerini bir araya getirmeyi başaran İdris-i Bitlisi Farsça yazdığı Selimname eserinde Kürtleri Kızılbaşlar ile savaşa teşvik ettiğini, onların da kılıç zoruna Anadolu’yu Kızılbaşlardan temizlemek için yemin ettiklerini ve bu arada 40 bin Kızılbaşın öldürüldüğünü yazmıştır.

I. İsmail’in Diyarbakır valisi Karahan öldürüldü ve bu topraklar Osmanlı Devletine katıldı. İdris-i Bitlisî 1515 yılında I. Selim’in verdiği yetkilere dayanarak Osmanlılar ile işbirliği yapmış olan Kürt beylerini vali olarak atar ve bu dönemden de sonra onlara, valiliğin babadan oğula geçişi gibi ayrıcalık tanımış oldu.

Ayrıca Urfa ve Musul’un fethinde önemli rol oynamış ve bölgenin iç işlerini tanzim etmiştir. İdris-i Bitlisî, ömrünün son yıllarını İstanbul’da geçirmiş ve 1520 yılında vefat etmiştir.

Divan edebiyatına birçok eserle katkıda bulunmuştur. Eserlerini Arapça ve Farsça yazmıştır. Eserlerinden bazıları:

Heşt Behişt

Selimname

Risâle-i Hazâniyye

Münâzara-i Savm u İyd

Mecmuât-ül-Fevâid-il Müteferrika

Kaynak: Vikipedi