MAVİ ASİT (Blauseure) – HCN (Siyanür Asit)

MAVİ ASİT (Blauseure) – HCN (Siyanür Asit)
(Siyan-Hidrojen-Cyanwasserstoff)

A) Özellikleri: Renksiz, acı badem yağı gibi kokan, kolay uçucu bir sıvıdır. Buharı havadan bir parça hafiftir. Yanıcıdır, hava ile karışımı patlayıcıdır.

MAK değeri = 10 cm3/m3 veya 11 mg/m3 dür.

B) Kullanma Yerleri: Kok gazında ve selluloid dumanında vardır. Siyanidikimyasal maddeler asitlerle muamelesi sırasında teşekkül eder. Tuzlarından ve eriyiklerinden karbonik asit vasıtasıyla açığa çıkarılır. Sun’i madde imâlinde, galvano-teknikte ve haşeratla mücadelede kullanılır.

C) Tehlikeleri: Mavi asit en kolay teneffüs yoluyla ve terden ıslanan vücuda girer. Üst solunum yollarında kaşıntı meydana gelir, başağrısı, baş dönmesi, adele titremesi, kulak çınlaması, çok defa fenalık ve kusma, kalp çarpıntısı, nefes darlığı, nadiren de ölüm olayı olur. Çok miktarda gazın teneffüsü birkaç dakikada öldürür.

Ç) Korunma: İşyeri iyice havalandırılmalıdır. Çalışanlara sızmaz koruyucu elbise, gözlük, eldiven, tehlikeli çalışmalarda B tipi (gri) filitreli maske verilmelidir.

D) İlk Yardım: Bulaşan elbiseler derhal çıkarılır. Vilt derhal %2 lik sodyumbikarbonat eriyiği veya suyla yıkanır. Suyun zehirlenmesi Fe2SO4ile veya (solgun baz) ilavesiyle veya klorlama ile giderilir. Felaketzedeye hemen dakikada 10 ila 30 saniye süreli olarak amilnitrit teneffüs ettirilir. Bu morarma olana kadar devam eder, derhal doktor çağırılır. Hekim gelene kadar sun’i teneffüs yapılır. (Oksijen cihazı veya elektrikli akciğerle).

BARYUM BILEŞİKLERİ

BARYUM BILEŞİKLERİ

Baryumklorür(BaCl2)
Baryum karbonat(BaCO3)
Baryum Oksit(BaO)

A) Özellikleri: Ekseriye kristal veya toz şeklinde bir maddedir.

B) Kullanma Yerleri: Boya, lastik (Linolyum) ve patlayıcı madde imalinde, haşeratla mücadele ilaçlarında kullanılır.

C) Tehlikeleri: Sağlıga zararlıdır. (Özellikle yutkunmakla olursa) Tozlarının teneffüsii hazım şikayetlerine neden olur. Nefessizlik siyanoz yapar. Suda veya mide içinde çözüşen bileşikleri kuvvetli zehirleyicidir İshal ve felç yapar

Ç) Korunma: İşyerinde aspirasyon ister. Havalandırma yapılmalıdır.Maske filitre no’su 2b dir. (İnce toz maskesi)

D) İlk Yardım: Yutulduğu zaman kusmayı tahrik eder. Nefes zorluğu meydana gelirse doktor gelinceye kadar oksijen verilmelidir.

AMONYAK (Ammoniak)

AMONYAK (Ammoniak)-NH3

A) Özellikleri: Renksiz, kuvvetli kokulu bir gazdır. Havadan hafiftir. ticarette suda çözülmüş baz halde bulunur (salmik ruhu). Hava karışımı patiayıcıdır.

MAK değeri 50cm3/m3 veya 35mg/m3‘dür.

B) Kullanma Yerleri: En çok gübre ve patlayıcı madde imalinde, soğutma tesislerinde kullanılır. Kokuşma sürecinde teşekkül eder. DİKKAT: Kapların kırılmasına. boru kaçırmalarına ve cam borulara,

C) Tehlikeleri: Cilt ve ince dokuda (solunum ve gözler) kuvvetii iltihabidir. Sağlığa zararlılığı önceden anlaşılmaz. Yüksek konsantrasyonda teneffüs edilmesi boğulmaya neden olur.

Ç) Korunma: Yukarıdan havalandırma yapılmalı, kapalı aparatlar, geçirmez koruyucu elbise, gözlük, eldiven ve K tipi filitreli (yeşil) maske kullanılmalıdır.

D) İlk Yardım: Büyük miktarda teneffüs edildiği hallerde sakin tutmak, yatarak taşımak, derin nefes almamak gerekir. Sun’i teneffüs yapılmaz. Su buharı ise çekilir (Bronşit Kabı), oksijen verilir. Göz tahrişi bol su ile silinir. Derhal tıbbı müdahale ister.

ALKOL ( Alkohole Methanol)

ALKOL (Bk: METANOL) ( Alkohole Methanol)

A) Özellikleri: Çok defa renksiz sıvı haldedir. Kolay buharlaşır, zayıf uçucudur. Buharı havadan ağırdır. Yanıcıdır ve havayla karışımı patlayıcıdır.

MAK değeri; 2 cm3/m3 veya 5 mg/m3
(ÇOK ZEHİRLİDİR)

İzoamilalkol 100 cm3/m3 veya 360 mg/m3
İzopropilalkol 400 cm3/m3 veya 980 mg/m3
Sikloheksanol 50 cm3/m3 veya 200 mg/m3 dür.

B) Kullanma Yerleri: Extraksiyon ve çözücü olarak çok yerde kullanılır.

C) Tehlikeleri: Buharı sarhoş edici etkiyapar, ince dokuları az veya çok oranda tahriş eder ve görüş bulanıklığına, tahrik olmaya, başağrısına ve kusmaya neden olur.

Ç) Korunma: Döşemeden havalandırma yapılmalı, koruyucu gözlük, büyük miktarlarla çalışmada lastik veya sun’i elyaftan yapılmış eldiven ve gerektiğinde koruyucu elbise verilmelidir. Buharlarının teneffüs edilmesi tehlikesine karşı A tipi (kahverengi) filitreli maske takılmalıdır.

D) İlk Yardım: Alkol buharının teneffüsünden sorıra su buharı almalı (Bronşit Kabı), oksijen teneffüs etmeli. kusmalıdır.

ETİLETER (Athylather)

ETİLETER (Athylather) C4H10O

A) Özellikleri: Renksiz, çok uçuculuğu ile belirgindir. Bayıltıcıdır. Buharı havadan ağırdır. Kolay yanar ve hava ile karışımı patlayıcıdır. Oda sıcaklığında buharlaşır.

MAK değeri = 400 cm3/m3 veya 1200 mg/m3.

B) Kullanma yerleri: Çözücü olarak, organik bileşiklerin imalinde ve tıpta kullanılır.

C) Tehlikeleri: Bayıltıcıdır; Kuvvetli verildiğinde hissizlik ve bayılma olur. Eter dolması elektrostatik yükleme tehlikesi yaratır. Patlama tehlikesi. Bu yüzden kaba doldururken serbest halde olmalı; sıvıyı püskürtmekten kaçınmalıdır. Aletler ve kaplar topraklanmalıdır. Eter uzun süre havada ve güneş ışığında kalırsa yüksek bir patlayıcı madde olan peroksit teşekkül eder. Eter, oksijen, ozon ve terpentin yağı ile de aynı duruma girer

Ç) Korunma: Eter ışık altında bırakılmamalı, oksijen taşıyıcıları ve terpentin yağı ile birlikte bulundurulmamalıdır. (klor ile de). Peroksit teşekküülne mani olmak için bakır talaşı veya diğer özel maddeler üzerine konmalıdır. Eter su ile karıştırılırken, eterin asit üzerine yavaşça dökülmesine dikkat edilmelidir. (su ile asidin karıştırılışı gibi) aksi asla yapılmamalıdır. Diğer bir hususta sıcağın etkisiyle meydana gelebilecek eter buharlarının parlaması ve hatta patlamasıdır. Çalışma yeri döşemeden havalandırılmalıdır. A tip (kahverengi) filitreli maske verilmelidir.

D) İlk Yardım: Solunum durması halinde, doktor gelene kadar sun’i teneffüs yapılmalı ve mümkünse oksijen verilmelidir.

ASETİLEN

ASETİLEN C2H2

A) Özellikleri: Renksiz, kötü kokulu ve kükürtlü, fosforlu veya arsenikli hidrojenle karışık olması nedeniyle sağlığa zararlı bir gazdır. Yanıcıdır, havanın oksijeni olmaksızın da az bir basınçla patlayabilir. Havadan hafiftir. Hava ile karışımı patlayıcıdır.

B) Kullanma yerleri: Su ile kalsiyum karpitin etkilen yoluyla teşekkül eder. Otojen kaynak ve kesme işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.

C) Tehlikeleri: Yüksek konsantrasyonları bayıltıcıdır. Temiz olmayan asetilenin. kuvvetle teneffüsü çok tehlikeli ve öldürücüdür.

Ç) Korunma: Alev almaz, emprenye edilmiş koruyucu elbise verilmelidir. Kapalı tutulmalı, üstten havalandırılmalıdır. B(Gri) filitreli maske kullanılmalıdır.

D) İlk Yardım: Nefes almanın durması halinde sun’i teneffüs yapılmalıdır.

ARSENİK VE ARSENİK BİLEŞİKLERİ- As (Arsenikli Hidrojen hariç)

A) Özellkleri: En önemli bileşiği arsenitri oksittir. Ekseriya çok ince toz haldedir. Çok zehirlidir.

B) Kullanma Yerleri: Cam sanayiinde ve konservecilikte kullanılır, haşeratla mücadele ilaçları yapılır. Kükürt ihtiva eden maden filizlerinin işlemesinde yan ürün olarak teşekkül eder. DİKKAT.

C) Tehlikeleri: Büyükçe bir miktarının bir defada vücuda girmesi, dinmez bir kusma ile gelen karın ağrısı ve ishal yapar. 0.1 gr arsenik öldürür. Arsen bileşikleri hemen ve çok acı veren tırnak altı iltihabı yapar. Küçük miktarlarının devamlı etkisi kronik arsenik zehirlenmesine neden olur. Bu kaide olarak el ve ayak ayalarında derinin kuvvetle sertleşmesi ile belli olur.

Ç) Korunma: Tozları teşekkül ettiği yerde emilmelidir. Oda havalandırması döşemeden yapılmalıdır. Mümkün olduğu kadar aparat, koruyucu elbise ve kauçuk kaplamalı kumaş eldiven kullanılmalıdır. Filitre koruyucu kademesi no’su 2b olan ince toz maskesi verilmelidir.

D) İlk Yardım: Boğazdaki kusma etkisi ılık ve sofra tuzu ihtiva eden bol su içmek suretiyle giderilir. Hayvan kömürü verilir. Sakin ve sıcak tutulur. Derhal doktor çağrılır (Meslek Hastalığı).